Bbit
( HÀNG SV5) MÃ 01- quạt 76 ttgt cấp 15 ( top 20 gt)


( HÀNG SV5) MÃ 01- quạt 76 ttgt cấp 15 ( top 20 gt)

quạt 76 vk9, full9-10, TTGT cấp 15 chuẩn bị 16 ( hót) có ntgt cấp 3- top 10 gia tộc là lv 16, học 4 sách, 2 bánh, sói 2 sao 2 chí mạng, đồ 8x trong rương có quạt cộng 8-GIÁ- 560k tkcr,tcsr hoặc 700k thẻ

------------------------------------Bình Luận: